Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

 In

„usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego” oznacza usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami
trzecimi drogą elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi,
w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży,
uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany;

Recent Posts